Privacy Policy

Basics4all geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Basics4all. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17-11-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Gegevensverwerking

Basics4all verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

–      Voor- en achternaam
–      Geslacht
–      Geboortedatum
–      Geboorteplaats
–      Adresgegevens
–    Telefoonnummer
–      E-mailadres
–    Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken). Dit geldt voor zowel in correspondentie als telefonisch.


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basics4all.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Basics4all verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–     Voor het afhandelen van uw betaling
–      Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u daar toestemming voor heeft gegeven).
–      U een mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
–      Om goederen en diensten bij u af te leveren.
–       analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op
     uw voorkeuren.
–      Basics4all verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.


Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 
Basics4all zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien u een klantprofiel bij ons heeft bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen via uw account.  

Indien dit u niet is gelukt, dan kunt u contact op nemen door een e-mail te sturen naar info@basics4all.nl


Webwinkelsoftware en Webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van weCare Media, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor weCare Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. weCare Media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. weCare Media is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van weCare Media. weCare Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. weCare Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. weCare Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van software: weCare Media een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van weCare Media. weCare Media zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door weCare Media beveiligd opgeslagen.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Post NL  
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van weCare Media. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. weCare Media is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. weCare Media gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar info@basics4all.nl